Vedtekter

FOR BJØRGVIN KARATEKLUBB

Bjørgvin karateklubb ble stiftet
Vedtektene vedtatt
$5 ble oppdatert
1. august 1978
4. februar 2008
20. februar 2018

§1 Formål
Klubben er selveiende og frittstående og har utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Kampsportforbund og JKA Norway.

§2 Organisatorisk tilknytning
Klubben er medlem av Norges Kampsportforbund gjennom Hordalands Kampsportforbund og JKA Norway. Laget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Laget hører hjemme i Bergen kommune, men kan ha avdelinger i andre kommuner.

§3 Medlemmer
Alle som lover å overholde klubbens og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt klubbens lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at de økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§4 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde klubben kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

§5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og i henhold til betalingsplan vedtatt av årsmøte. Kontingenten inkluderer forsikring og innmeldingsavgift i Norges Kampsportforbund. Medlemmer som skylder kontingent, og ikke betaler til tross for purring, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og evt. purregebyr er betalt.

§6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap.

§7 Inhabilitet
For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jfr. NIFs lov § 2-7.

§8 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs straffebestemmelser).

§9 Årsmøte
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet som holdes hvert år i februar eller mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel. Varsel skal gis enten direkte til medlemmene eller ved oppslag i Dojo, eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.

§10 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

§11 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag og minst en av de stemmeberettigede krever det. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, ansees de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§12 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal gjennomgå medlemsliste for å finne stemmeberettigede medlemmer og deretter:

 1. Behandle klubbens årsmelding.
 2. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Fastsette kontingent.
 5. Vedta klubbens budsjett.
 6. Bestemme klubbens organisasjon.
 7. Velge:
  1. leder og nestleder (velges for 2 år om gangen)
  2. minst 4 styremedlemmer (Velges for 2 år) og 1 varamedlem (velges også for 2 år).
  3. revisor og dennes stedfortreder (2 revisorer)
  4. representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.
  5. min. 2 representanter til Valgkomitè

§ 13: Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§14 Styret
Klubben ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder og nestleder, samt 4 styremedlemmer og 1 varamedlem. Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til enhver gjeldene instrukser og bestemmelser.
 4. Representere klubben utad.
 5. Revidere organisasjonsplan, herunder utarbeide etiske regler og retningslinjer for alle tillitsverv i organisasjonen (inkludert leder av avdelinger/grupper), ihht.§ 12, 6.ledd.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 15 Grupper/avdelinger
Klubben kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.

§ 16: Lovendring
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. § 17 kan ikke endres.

§ 17 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre klubber ansees ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring., jfr. § 16. I tilfelle oppløsning aller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av kampsportkretsstyret. Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til kampsportkretsen.